آموزش عالی در اوکراین

آموزش عالی در اوکراین چگونه است؟چه شرایطی برای آموزش عالی در اوکراین برخوردار است؟چند سطح برای آموزش عالی در اوکراین وجود دارد؟دوره های تحصیلی آموزش عالی در اوکراین به چه صورت است؟هزینه ای که برای آموزش عالی در اوکراین باید صرف شود چقدر است؟

در ادامه مقاله آموزش عالی در اوکراین با ما همراه باشید تا  موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE پاسخگوی هرگونه سوالات شما می باشد و می توانید با مشاوران مجرب این موسسه در ارتباط باشید.

آموزش عالی در کشور  اوکراین  تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد.

در  کشور اوکراین  سه سطح آموزش عالی وجود دارد:

۱) دوره کارشناسی؛

۲) دوره کارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛

۳) دوره نامزد علوم (برابر با دورهPh.D. )

دوره های تحصیلی

۱٫(Bachelor) : شامل حداقل ۴ سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.

۲٫(Master, Specialist Diploma : مدرکMagistrate شامل ۱ الی ۲ سال تحصیل پس از دورهBakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد.

مدرکSpecialist Diploma  به دو طریق ارائه می شود:

حداقل یک سال تحصیل پس از دورهو یا ۵ الی ۶ Bachelor سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان.

مدرکSpecialist Diploma نشاندهنده یک تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری می باشند. این مدرک پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش آموختگان ارائه می شود.

۳٫(Ph.D.) :    شامل حداقل ۳ سال تحصیل با داشتن مدرکSpecialist Diploma یاMagistrate (Master) . دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرکPh.d به دانش آموختگان ارائه می شود.

نحوه  ارزشیابی  مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه یک

۱٫ مدرک(Bachelor) با حداقل ۴ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، کارشناسی  ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد)  غیرقابل ارزشیابی  خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

۲٫مدرکMagistr با حداقل ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر،  کارشناسی ارشد  ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد)  غیرقابل ارزشیابیخواهد بود.

همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

۳٫مدارکSpecialist Diploma با حداقل ۵ الی ۶ سال تحصیل پیوسته به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، در صورت موفقیت  کارشناسی ارشد  ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد)  غیرقابل ارزشیابی  خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

۴٫مدرکKandidat Nauk با حداقل ۳ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، و ارائه دو مقاله علمی از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر  دکتری  ارزشیابی می شود.

تبصره ۴-۲: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد)  غیرقابل ارزشیابی  خواهد بود.

همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

نحوه  ارزشیابی  مدارک  تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو

۱٫ مدارک Bakalavr صادره  از دانشگاه های  معرفی  شده، با حداقل  ۴ سال  تحصیل  به  شرط  دارا بودن  دیپلم  ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس  از بررسی  علمی  که  شامل  آزمون  کتبی   است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل ویازبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت کارشناسی ارزشیابی می شوند.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد،  غیر قابل ارزشیابی  خواهد بود.

همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

۲٫مدارک Magister/Specialist Diploma صادره  از دانشگاه های  معرفی  شده  با توجه  به  دوره های  تحصیلی  قبل  از دانشگاه  و محتوای  دروس دانشگاهی، با حداقل  پنج  سال  تحصیل  و به  شرط  دارا بودن  دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است،

و هم چنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت  کارشناسی ارشد  ارزشیابی  می شوند.

در صورتی که مدارک مقاطعBachlore وMagister (یاSpecialist Diploma )از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.

هم چنین چنان چه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرکMagister (یاSpecialist Diploma )خود به ماخذ  کارشناسی  باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره:مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد،  غیر قابل ارزشیابی خواهد بود.

همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.     ۳٫ مدارک(Ph.D) که شروع تحصیل دوه مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشدمشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper ) در نشریات معتبر علمی ـ  پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافعو آسیای میانه ٭ که حداقل یکی از آن ها دارای نمایه(Index) بین المللی باشد،و هم چنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)،با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.

ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره۳-۱:هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره ۳-۲:چنان چه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد،ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های کشور یاد شدهدر مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقالهکامل علمی (Full Paper ) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه ٭ و دارای نمایه (Index ) بین المللیبا رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳-۱ می باشد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index ) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor ) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

تبصره ۳-۳:مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد)  غیر قابل ارزشیابی  خواهد بود.همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

تبصره۳-۴ : دانشجویان  بورسیه  وزارت  علوم، تحقیقات  و فناوری  به  این  دلیل  که  در گزینش های  علمی  مربوط  قبول  شده  و در طول  تحصیل  تحت  نظارت  علمی  اداره  کل  بورس  و اعزام  و نماینده  علمی  وزارت  متبوع  بوده اند ملزم  به  ارایه  مقاله  موضوع  بند ۳ نیستند.

منظور از نظارت  علمی، ارایه  گزارش  منظم  پیشرفت  علمی  شش  ماهه  به  نماینده  علمی  وزارت  متبوع  مستقر در سفارت  جمهوری  اسلامی  ایران  در مسکو یا اوکراین (شش  گزارش  در طول  دوره  تحصیل  دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.

تبصره۳-۵  :مدارک  موضوع  بندهای  یک،دو و سه  صادره  از دانشگاه هایی  که  نامشان  در فهرست  ذیل آورده  نشده  است  نیز به  شرط  آنکه  تاریخ  اتمام  تحصیلات  قبل  از ژانویه  ۲۰۰۲ میلادی  باشد بر اساس  معیار مذکور در همان  بندها بررسی  و ارزشیابی  می شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *