آغاز تخفیفات بزرگ و سالیانه موسسه ملک پور

ماه مرداد ماه تخفیفات

سیزدهم تا بیست و ششم مرداد

این تخفیفات یک بار در سال و بعضی از تخفیفات فقط یک روز در سال است

مهلت استفاده از تخفیفات

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

تمامی قراردادهای سرمایه گذاری بین ده تا بیست درصد تخفیف

سرمایه گذاری

قراردادهای تحصیلی و پذیرش ها بین پانزده تا چهل درصد تخفیف

قرارداد های کاری بین ده تا سی درصد تخفیف

محاسبه نرخ یورو برای مشاوره های یورویی بین 1500 تا 2500 تومان کمتر از قیمت بازار

محصولات آموزشی زبان بیست درصد تخفیف

محصولات موفقیت سی و پنج درصد تخفیف

محصول گام به گام تا کار سی و پنج درصد تحفیف

کاریابی در خارج از کشور

محصول اپلای تحصیل اتریش سی و پنج درصد تخفیف

محصول انتخاب مسیر مهاجرت چهل درصد تخفیف ویژه

محصول کاری فدرال کانادا سی درصد تخفیف

اسکیل ورکر کانادا
مشاوره رایگان