ویزای O-1

ویزای O-1 چیست؟ آیا از این ویزا چیزی می دانید؟ آیا می دانید ویزای O-1  برای چه افرادی استفاده می شود؟ آیا می دانید که توانایی های شما مشمول ویزای O-1  می شود یا نه؟ آیا از شرایط گرفتن ویزای O-1  اطلاع دارید؟ آیا می دانید که ویزای O-1  چه مزایایی دارد؟ آیا می دانید که گرفتن ویزای O-1 چقدر طول می کشد؟ هر سوالی که در رابطه با ویزای O-1  دارید در این مقاله پاسخ داده شده است.

برای افرادی در نظر گرفته می شود که دارای توانایی فوق العاده در علوم، هنر، آموزش، تجارت هستند و همچنین ورزشکارانی را نیز شامل می گردد و یا اشخاصی را شامل می گردد که رکوردی از دست یابی فوق العاده در سطح ملی و یا بین المللی داشته و در تلویزیون و رسانه ملی برنامه آنها به عرصه نمایش گذاشته شده است. (این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

طبقه بندی ویزای O  برای افراد غیر مهاجر به صورت عام بدین صورت ارجاع داده می شود که :

 • O-1A : مخصوص افرادی است که توانایی فوق العاده در علوم، آموزش، تجارت داشته و ورزشکاران را نیز شامل می گردد. ( این حالت مجموعه هنر، و یا مصاحبه ملی و تلویزیونی را شامل نیست).
 • O-1B : افراد با توانایی و قابلیت فوق العاده در  هنر و یا مصاحبه های تلویزیونی از افراد را شامل      می گردد.
 • O-2 : افرادی را شامل می گردد که به همراه O-1 بوده اند، هنرمندان و یا ورزشکاران را در بر داشته که به عنوان دستیاردر یک رویداد یا اجرا مشارکت داشته اند. در حالت ویزای

O-1A ، O-2  به عنوان دستیار در (بخش انتگرال) با به همراه O-1A  بوده  باشد. برای ویزای O-1B

دستیاری O-2.  باید به عنوان یک امر ملزم و ضروری در تکمیل فرایند ویزای O-1B  بوده باشد.ویزای

O-2 نیازمند حتمی مهارت بوده و تجاربی را بهمراه O-1  دارد که نمیتواند بسهولت بوسیله کار آمریکا نشان داده شود  و نیازمند موفقیت در اجرای O-1  می باشد.

 • O-3 : افرادی را شامل می گردد که همسر یا فرزندان آنها جز O-1 و O-2  بوده اند.(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای MIE می باشد.)

 

شرایط شایستگی عمومی:

به منظور دستیابی به ویزای O-1 ،  حقوق ذی نفع باید این توانایی فوق العاده را بوسیله اعلام آن  به صورت ملی و بین المللی  بیان دارد و این شخص باید به صورت موقت به ایلات متحده آمریکا  برود تا بتواند بر این اساس کار خود را بر اساس توانایی و قابلیت فوق العاده خود  ادامه دهد. توانایی فوق العاده در رشته های علوم، آموزش، تجارت یا ورزشکاران بدین معنی است که این افراد یک سطحی از تجربه را داشته باشند و در این سطح شخص بتواند به درصدی برسد که بسیار بالا بوده و در رشته خود به حد بالای تلاش  و کوشش نایل شده باشد.(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

توانایی فوق العاده در رشته هنر به معنی ( تمایز ) می باشد. تمایز بدین معنی است که سطح بالایی از دست آوردها در رشته هنر بدست آمده باشد  و تشخیص محتوایی آن بوسیله شهرت، رهبری و یا معروف بودن فرد در آن شاخه لحاظ شده باشد.(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

فرایند درخواست نامه ویزای O-1 

دادخواست کننده باید فرم I-129 را بایگانی نماید، درخواست نمی تواند یکسال بیش از یک سال قبل از نیاز واقعی برای سرویس های خارجی بکار گرفته شده باشد.

به منظور ممانعت از تاخیر، فرم I-129  باید حداقل ۴۵ روز قبل از زمان استخدام و کار بایگانی شده باشد.

دادخواست کننده باید فرم I-129 را تایید کرده و  این حالت برای کار افراد غیر مهاجر به کار گرفته می شود.

قرارداد بین درخواست کننده و حقوق ذی نفع:

یک کپی از قرارداد نوشته شده بین دادخواست کننده و حقوق ذی نفع و یا خلاصه ای از کلمات و عبارات توافق شفاهی باید تایید گردد.

تذکر: USCIS هر قرار داد شفاهی را خواهد پذیرفت ، هر شواهدی که بر پایه عناصر تشکیل دهنده قرار داد شفاهی بوده باشد . شواهد می تواند مواردی را شامل شود اما این موارد به ایمیل بین اعضاء قرار داد کننده ، نامه توافق شده و یا هر شواهد دیگری که نشان  دهنده قرار داد شفاهی باشد ختم نمی گردد .

خلاصه ایی از کلمات قرار داد شفاهی باید بدین صورت باشد که :

 • چه چیزی بوسیله کارفرما پیشنهاد گردیده است .
 • چه چیزی توسط کارمند پذیرفته شده است .

خلاصه ارائه شده لازم نیست که بوسیله اعضای قرار داد شفاهی امضاء شده باشد . بهر حال ، باید مدارکی را در بر داشته باشد که در سیستم استخدام ارائه شده و بر اساس حقوق ذینفع توافق شده پیشنهاد شده باشد .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای MIE می باشد.)

برنامه سفر :

توضیحی بر اساس ذات رویدادها یا فعالیتها ، روزهای آغاز و پایان فعالیتها و کپی از برنامه سفر لازم می باشد .  البته اگر چنین عملی امکان پذیر بوده باشد درخواست کننده باید متوجه باشد که رویدادها و فعالیتها بر اساس توانایی فوق العاده شخص در یک رشته و در یک زمان معتبری در خواست شده باشد به عنوان مثال یک برنامه سفر برای یک تور و یا مجموعه ایی از رویدادها .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

نماینده ها :

یک نماینده در آمریکا ممکن است بعنوان یک کارفرمای واقعی بوده باشد که ارائه دهنده شرا یط ویژه بوده است.

شرایط برای ویزای O-1 A

شواهدی که بر اساس آن شخص ذینفع از یک جایزه مهم که در سطح بین المللی مشخص بوده باشد همانند جایزه نوبل بهره ببرد و یا شواهدی که دستکم سه شرایط زیر را داشته باشد .

 • رسیدی از تشخیص جایزه در سطح ملی و بین المللی و یا جایزه هایی که برای حداکثر تلاش برای یک فرد در یک رشته خواص در نظر گرفته شده اند .
 • عضویت در سازمانهایی که طبقه بندی آنها در سیستم جستجوی دستاوردهای برجسته بوده باشند و قضاوت در آنها بوسیه متخصصان یک رشته در زمینه ملی یا بین المللی تشخیص داده شده باشد .
 • انتشار جزئیات در روزنامه های مهم و حرفه ایی و یا سایر رسانه های مهم که در آن در مورد شخص و طبقه بندی کارهای او صحبت بمیان آمده باشد .
 • دانشمندان محققان و یا تاجرانی که مشارکت ویژه ایی در یک رشته خواص داشته اند .
 • مقاله های ارائه شده دانشمندان در ژورنالهای حرفه ایی و یا سایر رسانه های مهم .
 • حقوق بالا و یا سایر مزایا که برای سرویسهایی بر اساس قراردادها و یا سایر شواهد قابل اعتماد بدست آمده باشد .
 • مشارکت بر روی یک پنل ( کار گروهی ) و یا کار انفرادی که بر اساس کار مشابه سایر افراد در همین زمینه مورد قضاوت واقع شده باشد .
 • استخدام بر اساس ظرفیت و توانایی اشخاص در سازمانها و موسساتی که اعتبار و شهرت مشخصی داشته باشند .

اگر که شرایط بالا برای سیستم کاری فرد و در خواست وی آماده نباشد در خواست کننده ممکن است شواهدی مقایسه ایی را بمنظور بیان شایستگی خود تصدیق نماید .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ایMIE می باشد.)

 

شرایط برای ویزای O-1B

شواهدی که بر اساس آن فرد به شهرت دست یافته و در یک رشته خاص در سطح ملی یا بین المللی جایزه ایی دریافت کرده باشد . جایزه ایی همچون جایزه آکادمیک ، جایزه Emmy  ( جایزه ایی که هر ساله آمریکا به برنامه و هنرمندان تلوبریون میدهد ) ، جایزه Grammy  ( جایزه ایی که هرساله آمریکا به بهترین خوانندگان و آهنگ سازان ارائه میدهد ) و یا شواهدی که دستکم سه تا از شرایط زیر را داشته باشند :(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

 • ارائه سرویسهایی تحت مشارکت در تولیدات بعنوان رهبر گروه و یا رویدادهایی که بواسطه آن شخص به شهرت رسیده باشد . این رویدادها میتواند جزئی از تبلیغات ، مقالات تازه انتشار یافته و قرار دادها باشد .
 • دستیابی ملی یا بین المللی بر اساس موارد انتشار یافته در روزنامه های مهم ، ژورنالهای تجاری ، مجلات و سایر انتشارات بوده باشد .
 • ثبت موفقیت های مهم تجاری که تحت عنوان استانداردهای ویؤه و یا رتبه بندی در یک رشته در رسانه های عمومی و تلویریون نمایش داده شده و سایر دستاوردهای شغلی ارائه شده در ژورنالهای تجاری و روزنامه های مهم را در بر داشته باشد .
 • حقوق و مزایای بالا برای سرویسهایی که مرتبت با سایر رشته ها بوده و بوسیله عقد قرار داد و یا سایر شواهد قابل قبول ارائه شده باشد .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

اگر که استاندارهای بالا برای درخواست شخص در مشاغل مرتبط با هنر آماده نباشد در خواست کننده می تواند از شواهد مشابه برای بیان شایستگی خود استفاده کند ( این استثناء نمی تواند برای در خواست در رسانه های عمومی مد نظر بوده باشد .

فرایند ویزای O – ۲

در خواست کننده باید در خواست خود را برای این ویزا به USCIS  ارسال نماید . در خواست کننده باید فایل فرم I- 129  را داشته باشد . ئر خواست کننده نمی تواند این فرم را بیش از یکسال در بایگانی نگهداشته باشد. به منظور اجتناب از تاخیر، فرم I-129  باید دستکم ۴۵ روز قبل از تاریخ استخدام ارزیابی شده باشد.(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

شرایط برای ویزای O-2  :

شواهد موجود براساس مهارتهای خاص، و تجاربی است که بواسطه آن اعضا ویژه O-1  و O-2 را در بر  داشته است . در مورد تصاویر متحرک و یا تولیدات تلویزیونی گفته شده که این تولیدات باید در خارج از ایالات متحده بوده و رویداد آن در داخل آمریکا صورت گرفته شده باشد و تداوم مشارکت افراد در ویزای O-2 بعنوان یک امر لازم در تکمیل موفقیت آمیز این تولیدات باشد .

مدت اقامت – تمدید اقامت

بالای سه سال : USCIS  در مورد زمان لازم برای تکمیل فعالیتهای اولیه بالای سه سال تصمیم گیری خواهد کرد .

برای افراد غیر مهاجر O  ، شخص ذینفع باید در یک دوره معتبر توسط ایالت متحده آمریکا تائید شده باشد علاوه بر اینکه این دوره باید ده روز قبل از شروع دوره اعتبار و ده روز پس از پایان این دوره بوده باشد .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای MIE می باشد.)

تمدید اقامت :

در خواست کننده باید یک مدت زمانی را برای تمدید یا تکمیل یک فرایند بر اساس مستندات زیر در USCIS  داشته باشد :

 • فرم I-129 برای درخواست کننده های کار غیر مهاجر
 • یک کپی از فرم I-94 ، براساس ثبت و ضبط  زمان ورود و خروج
 • یک اضهار نامه از در خواست کننئه بر اساس شرح دلایل برای تمدید اقامت

بمنظور همکاری با USCIS در امر قضاوت برای درخواست تمدید ، اضهار نامه باید هر رویدادی که بر اساس موافقت اولیه بوده شرح دهد و هر تمدید را که مورد نیاز است بمنظور تداوم یا تکمیل آن رویداد بطور کامل شرح داده باشد . همسر و فرزندان این شخص باید فرم    I – ۵۳۹ را تکمیل کرده و درخواست برای توسعه و یا تغییر شرایط غیر مهاجر خود ارائه دهند و بدین صورت مدارک مرتبت را برای تمدید اقامت خود در نظر گرفته و تائید نمایند .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

 

خانواده های دارنده ویزای O-1 و  O-2

بمنظور پیوستن به همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال فرد باید شایستگی در خواست برای ویزای غیر مهاجر O-3  را داشته باشد .

لازم بذکر است که شرایط پذیرش و محدودیتهای این ویزا مشابه ویزای غیر مهاجر پذیر O-1 و  O-2 است . افرادی که جزئی از این طبقه بندی هستند توانایی کار در آمریکا را ندارند اما تحت ویزای مربوطه می توانند بصورت نیمه وقت یا تمام وقت تحصیلات خود را ادامه دهند .(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ایMIE می باشد.)

تغییر کارفرما:

اگر که شما تحت ویزای غیر مهاجر O-1   در آمریکاهستید  و قصد تغییر کارفرمای خود را دارید می توانید این کار را انجام داده  و کارفرمای جدید باید فرم I-129 را بر اساس اظهارات درخواست کننده فایل نماید.

موارد تغییر در استخدام بر اساس شرایط و ضوابط:

قانون خاصی در مورد ورزشکاران وجود دارد. بدین صورت که وقتی ورزشکاران با ویزای غیر مهاجر  O-1   درخواست انتقال از یک تیم به تیم دیگر را می دهند ، این درخواست ظرف ۳۰ روز  و طی I-129 می باشد. اگر که کارفرمای جدید فایل این فرم را ظرف ۳۰ روز انجام نداده باشد آن ورزشکار توانایی استخدام خود را از دست خواهد داد. . همچنین ورزشکار توانایی استخدام را از دست می دهد اگر که فرم جدید I-129 را نادیده بگیرد.(این مقاله با عنوان ویزای O-1 متعلق به موسسه مشاوره ای  MIE می باشد.)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *